Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin niêm yết 150 tỷ đồng Trái phiếu TCE11721 tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.