CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày đăng 15/03/2018 | Lượt xem: 250

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 15/3/2018 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Trân trọng./.

- Tag: