Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ban Kiểm toán nội bộ
TỔNG GIÁM ĐỐC
KHỐI MẦM NON
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Mầm non
Phòng Quản lý chuyên môn Mầm non
KHỐI PHỔ THÔNG
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Phổ thông
Phòng Quản lý chuyên môn Phổ thông
KHỐI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông CĐ- ĐH
Phòng Quản lý chuyên môn CĐ- ĐH
KHỐI TÀI CHÍNH
Phòng Tài chính
Phòng Kế toán
KHỐI QUẢN LÝ HỆ THỐNG
Phòng Kĩ thuật hạ tầng
Phòng Phát triển ứng dụng
KHỐI VẬN HÀNH
Phòng Tổng hợp
Phòng Xây dựng cơ bản
Phòng Mua hàng
Phòng Nhân sự
Các trường Mầm non
Các trường Phổ thông
Các trường Cao đẳng- Đại học
Trung tâm Global Mind
Các công ty có vốn đầu tư khác
Liên kết đào tạo
Tomato – Trường ngoại khóa chuyên sâu dành cho trẻ em
Salt Consulting&Training