Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Phòng kiểm soát nội bộ
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban tổng giám đốc
KHỐI MẦM NON
Phòng nghiên cứu- Phát triển Mầm non
Phòng quản lý chuyên môn Mầm non
Phòng chăm sóc khách hàng Mầm non
KHỐI PHỔ THÔNG
Phòng nghiên cứu- Phát triển Phổ Thông
Phòng quản lý chuyên môn Phổ thông
Phòng kiểm định chất lượng Phổ thông
KHỐI ĐẠI HỌC
Phòng nghiên cứu- Phát triển CĐ - ĐH
Phòng quản lý chuyên môn CĐ - ĐH
Phòng kiểm định chất lượng CĐ - ĐH
KHỐI HỖ TRỢ
Phòng Quản lý thương hiệu
Phòng cơ sở vật chất
Phòng Hành chính quản trị
KHỐI TÀI CHÍNH
Phòng Tài chính- Kế hoạch
Phòng Kế toán
Phòng Nhân sự
Phòng Chính sách Pháp chế
Phòng Công nghệ thông tin
Các trường mầm non ABI
Các trường Phổ Thông
Các trường Cao Đẳng - Đại học
Đơn vị có vốn đầu tư
Liên kết đào tạo
Tomato – Trường ngoại khóa chuyên sâu dành cho trẻ em
Salt Consulting&Training