CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày đăng 15/03/2018 | Lượt xem: 347

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 15/3/2018 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Biên bản họp số 28/BBH ngày 15.3.2018 v/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên ĐL HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT

Bản Công bố thông tin và NQ số 09/NQ- DHDCD ngày 15.3.2018 v/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên ĐL HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT

Trân trọng./.

- Tag: