Công bố thông tin về Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2018 - 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | Lượt xem: 247

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường niên độ 2018 - 2019 về việc thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới của Công ty đính kèm Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết và Nghị quyết Đại hội. Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 

Đính kèm:

1. Bản công bố thông tin số 55/CBTT ngày 04/07/2019 v/v thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới;

2. Biên bản kiểm phiếu sô 07/ BB- TTCEDU ngày 04/7/2019 về việc lấy kiến cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội;

3. Nghị quyết số 17/NQ-TTCEDU ngày 04/7/2019 v/v thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới;

 

Trân trọng./.

- Tag: