CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày đăng 15/05/2018 | Lượt xem: 714

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 14/5/2018 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Trân trọng./.

- Tag: