ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 – 2018

Ngày đăng 26/09/2018 | Lượt xem: 654

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 – 2018

 

Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công kính gửi Quý vị cổ đông  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2018 của Công ty.

 

Đính kèm:

 - Biên bản họp 39/BBH – ĐHĐCĐ ngày 26/9/2018 v/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 - 2018

- Nghị quyết 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2018 v/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 – 2018;

 

- Tag: