ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - 2019

Ngày đăng 03/12/2018 | Lượt xem: 456

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc bầu 01 thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Bầu ông Phạm Điền Trung trở thành Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công nhiệm kì 2014 -2019 kể từ ngày 03/12/2018

Đính kèm:

Biên bản họp số 44/BBH- ĐHĐCĐ ngày 03.12.2018 v/v bầu 01 thành viên HDQT;

- Nghị quyết 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3.12.2018 v/v bầu 01 thành viên HĐQT.

Trân trọng cảm ơn./.

- Tag: