Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 - 2017 của Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công

Ngày đăng 03/01/2018 | Lượt xem: 407

Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công kính gửi Quý vị cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 - 2017 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2017 của Công ty.

Chi tiết nội dung Nghị quyết, Quý vị vui lòng xem file đính kèm.

Cảm ơn Quý vị.

Trân trọng./.

- Tag: